Miasto i Gmina Wieleń

WIELEŃ WIELE MOŻLIWOŚCI

       Rok 2022 zapisuje się w historii Ziemi Wieleńskiej jako początek nowego rozdziału - rozwoju na bazie dziedzictwa. Rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe obiektów, ale strategiczna zmiana warunków życia w Gminie. To spójne i kompleksowe działania kształtujące dynamiczne oblicze Wielenia dające Mieszkańcom nowe  możliwości  przy zachowaniu specyfiki i odrębności. 


      Zakończono zadanie związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy”. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Zadanie, jedno z większych inwestycji realizowanych przez wieleński samorząd, zapoczątkowane było opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017- 2013 „Dwa obszary, jedna wizja rewitalizacji części Wielenia”. Opracowanie przygotowane zostało w ramach szeroko prowadzonych konsultacji społecznych. Wskazano obszary, które kwalifikowały się do przeprowadzenia rewitalizacji, z uwzględnieniem określonych zakresów prac oraz wskaźników.


      Rewitalizacja Wielenia jest szansą rozwoju Gminy. Bulwary Nadnoteckie, Nowe Miasto na nowo, Przystanek Edukacja i Mediateka to cztery inwestycje w czterech różnych miejscach w mieście, które łączy nie tylko historia, ale i rozwój. Dotyczą one krajobrazu wokół nas,  układów przestrzennych, sposobu gospodarowania, wytwarzania oraz spuścizny duchowej i stanowią o naszej tożsamości związanej z Małą Ojczyzną. Jesteśmy przekonani, że tam gdzie dba się o dobre kontakty międzyludzkie ustawicznie doskonaląc współpracę, gdzie również  kultywuje się tradycje, wyzwala się aktywność społeczna i gospodarcza we wszystkich dziedzinach życia. Prowadząc zadania inwestycyjne, Gmina zastosowała montaż różnych źródeł finansowania, co pozwoliło na szybsze i kompleksowe rozwiązanie dotychczasowych problemów i utrudnień. Natomiast już widzimy w obszarach rewitalizowanych aktywność podmiotów prywatnych podejmujących własne inicjatywy. Działania te są  potwierdzeniem słusznie podjętych decyzji samorządowych, bo nie chodzi tu tylko o inwestycje gminne. Miejsca przecież  tworzą ludzie...  Dlatego właśnie mówimy, że rewitalizacja  jest drogą rozwoju  społeczno-gospodarczego  - mówi Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia. 


      Trzy spośród czterech modułów projektowych, służą już mieszkańcom. Nowe Miasto w Wieleniu, od 19.09.2020 r. na nowo eksponuje funkcje społeczno-gospodarcze w nawiązaniu do aktualnych potrzeb oraz do historii i najlepszych czasów związanych z tym miejscem (druga połowa XVII w.). Powstała tu publiczna przestrzeń funkcjonalna, która obejmuje m.in.: nowoczesne oświetlenie, drogi, parkingi, przystanek autobusowy, targowisko miejskie, miejsca rekreacyjne i historyczne. Nowe Miasto ma charakter wielofunkcyjny. Może być wykorzystane na różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, promocyjne, rekreacyjne oraz edukacyjne. Obok środków finansowych z WRPO 2014-2020, zaangażowano środki własne oraz pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Nowe Miasto zachowując urodę i historię miejsca, na nowo stało się nowoczesnym i praktycznym centrum miasta, które w połączeniu z Bulwarami Nadnoteckimi oraz z „Przystankiem Edukacja” stwarza atrakcyjne warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki, handlu, usług i rekreacji.

 

         Znajomość i wykorzystanie naturalnych atutów miasta będących znaczącym wyróżnikiem, jest warunkiem efektywnej promocji i dalszego lokalnego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. „Przystanek Edukacja” w Wieleniu (otwarty 16.07.2022r.) zaplanowano w środku miasta, przeszklony pawilon, dziedziniec z tarasem i przestrzenią wielofunkcyjną (ekran projekcyjny, tablice informacyjne, trybuny) pozwala na działania społeczno-kulturowe, które w bezpośrednim sąsiedztwie mocno uczęszczanej drogi sprzyjają aktywizacji kulturalnej, integracji mieszkańców oraz przywróceniu funkcji lokalom gastronomicznym i usługowym. „Przystanek Edukacja” to nie tylko kawiarenka, ale i  centrum informacji turystycznej oraz punkt “Przedsiębiorczy Wieleń”. Inwestycja jest nowoczesną klamrą spinającą Stare i Nowe Miasto przy zachowaniu układu urbanistycznego Wielenia wpisanego do rejestru zabytków. “Przystanek Edukacja” integruje i angażuje społeczeństwo stając się atrakcyjnym miejscem do odwiedzania i wypoczynku. 


      Odwieczna przyroda Doliny Noteci, bogata historia Grodu Wieleń i miasta oraz Ziemi Wieleńskiej z całą swoją spuścizną materialną i niematerialną, a także niezwykłe znaleziska archeologiczne, to  dziedzictwo. Bulwary Nadnoteckie, otwarte 13.08.2022r., eksponują zasoby charakterystyczne dla Doliny Noteci - park ornitologiczno- przyrodniczy, roślinność nadnotecką oraz ścieżkę historyczną. Bulwary Nadnoteckie (484 m.b.) z umocnionym nabrzeżem rzeki Noteć, która jest odcinkiem międzynarodowej drogi wodnej E70, dają możliwość cumowania jednostek pływających. Ciągi pieszo- rowerowe, nowoczesny plac zabaw, przestrzeń publiczna oraz wykorzystanie zasobów turystyki wodnej tworzą spójny kompleks do rekreacji, edukacji i rozwoju turystyki aktywnej. Miejsce to, poprzez swoją wyjątkowość, jest atrakcyjne i stanowi atut w promocji Gminy Wieleń podkreślając jej wysoki poziom potencjału turystycznego, w tym bogactwo walorów przyrodniczo - krajobrazowych, a także kulturowych. Bulwary otwierają nowe przestrzenie do powstania bazy gastronomiczno-noclegowej jak i mają wpływ na rozwój niezbędnej infrastruktury umożliwiającej wypoczynek na terenie całej Gminy. Dolina Noteci to miejsce dla każdego. W sąsiedztwie Bulwarów,  jako ich przedłużenie, znajduje się Przystań Wodna “Łazienki”. Tu wybudowano wiatę turystyczną oraz zamontowano pomost pływający z dofinansowaniem Zarządu Wojewódzkiego - Departamentu Sportu i Turystyki. 


       Tu nad rzeką wszystko się zaczęło … Tak jak na początku, tak i teraz trzeba nam zwrócenia się w kierunku rzeki. Jak pokazuje historia, ilekroć miasto odwracało się od rzeki, traciło na tym. Dziś Noteć z pełną infrastrukturą techniczną, rekreacyjną oraz edukacyjną łączy dwa brzegi, jest centrum miasta, które staje się przez to  niezwykłe i atrakcyjne dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców – mówi Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.


       Na  październik 2022r. zaplanowano otwarcie  Mediateki. Zadanie to zostało zaplanowane na bazie budynku będącego pierwotnie oborą w historycznym zespole dworsko – folwarcznym Arntowo. Jest to ostatni budynek w tym zespole, który jak dotąd nie był remontowany. Adaptowany obiekt składa się z 5 modułów: Kina za rogiem, Biblioteki XXI wieku, Pracowni Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny (z gabinetem psychologa) oraz kawiarnią, pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi. Kino poszerzy dostępną ofertę kulturalną. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych pozwoli wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy brać udział w życiu kulturalnym. Pracownia Nowoczesnych Technologii poszerzy ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Wieleniu, który ma swoją siedzibę w sąsiedztwie historycznego dworu. Dzięki Centrum Współpracy Wielopokoleniowej mieszkańcy będą mogli realizować własne pomysły służące lokalnej społeczności. Doradztwo psychologiczne skierowane będzie do opiekunów i rodziców.

       Mieszkańcy zyskają nowoczesny i atrakcyjny obiekt, pozwalający m.in. na atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. 

       Samorząd wspólnie ze społecznością lokalną świadomie wykorzystuje posiadane zasoby do ciągłego rozwoju miasta i gminy Wieleń. Poprzez interdyscyplinarne działania i pozyskane środki unijne, w Wieleniu przeciwdziała się degradacji przestrzeni publicznej zarządzając dziedzictwem i chroniąc jego wartości oraz zachowując je dla przyszłych pokoleń. Działania te łączą się z ustawiczną dbałością o nowoczesną, przyjazną i wielofunkcyjną infrastrukturę, sprzyjającą pobudzaniu rozwoju społeczno– gospodarczego całej Gminy. Przed miastem i gminą Wieleń jeszcze wiele możliwości…

 

 

Krystyna Heppner

Sekretarz Gminy Wieleń 

 

 

Fot. Justyna Kacza 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności