Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Czyste Powietrze

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 287

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 145

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 746 495,82 zł

(stan na 31.03.2024 r.)

 

 

Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął następujące „uchwały antysmogowe”:

Uchwałę nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę nr XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę nr XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Powyższe uchwały zostały następnie znowelizowane w dniu 29 listopada 2021 roku, a ich treść dostępna jest odpowiednio pod nr XXXVI/700/21, XXXVI/701/21, XXXVI/702/21 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://bip.umww.pl/

Uchwały obowiązujące od 1 maja 2018 r. zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Uchwała antysmogowa – województwo wielkopolskie

Zmiana uchwały antysmogowej – województwo wielkopolskie

min_20220523090309_plakatosczasu 

min_20220523090346_plakatpaliwa 

O programie

 

 

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Budżet programu wynosi 103 mld zł:
- w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
- w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

 • docieplenie przegród budynku,

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

 

Warunki dofinansowania

 

Warunki otrzymania dotacji:


Beneficjenci (poziom podstawowy)

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielembudynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystąo dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających           informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczeniaPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym,obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Terminy i sposób składania wniosków

- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.Beneficjenci (poziom podwyższony)

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Mieszkańcy Gminy Wieleń w celu ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania muszą pobrać zaświadczenie o wysokości dochodów.
Można je pobrać w MGOPS w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Terminy i sposób składania wniosków

- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

 

Intensywność dofinansowania:

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

tabela

Wymagane dokumenty

 

Kwestionariusz danych potrzebnych do wypełnienia wniosku.

Istnieje możliwość dostarczenia kwestionariusza do punktu. Następnie nasz pracownik wypełni wniosek i poinformuje telefonicznie o terminie odbioru wniosku.


UWAGA! Kwestionariusz nie jest wnioskiem o dofinansowanie!

KWESTIONARIUSZ DANYCH DO WNIOSKU (pdf)

 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)

 • Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)

 • Numer rachunku bankowego

 • Pełny numer księgi wieczystej (PO2T/_______/_)

 • Numer ewidencyjny działki

 • Powierzchnia całkowita budynku (m2)

 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności

 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy

 • Wysokość osiągniętego dochodu:
  - Zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
  - Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).

 • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje MGOPS w Wieleniu (ul. Międzylewska 4). Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.

 • Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stopodach, podłoga na gruncie (m2) jeżeli dotyczy

 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)- jeżeli dotyczy

 • Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy (Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.)

 

Wykaz załączników downiosku o płatność:

 • Złomowanie starego pieca

 • Etykieta energetyczna

 • Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe

 • Karta produktu (dotyczy źródeł ciepła, ocieplenia, stolarki drzwiowej i okiennej)

 • Protokół odbioru z wykonawcą (POBIERZ)

 • Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)

 • Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)

 • Faktury z potwierdzeniami zapłaty

 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci dystrybucji (w przypadku instalacji fotowoltaicznej)

 

Wszystkie dokumenty załączamy w kserokopiach opatrzonych opisem "Za zgodność z oryginałem" i podpisanych.

 

Linki do strony WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/
http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

logozmiany

Filmiki instruktażowe:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/filmy-instruktazowe-1-zasady-dzialania-2-zakladanie-kont-w-portalu-beneficjenta-3-wypelnianie-wniosku/

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze11/