Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
21°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Czyste Powietrze

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 287

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 145

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 746 495,82 zł

(stan na 31.03.2024 r.)

 

 

Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął następujące „uchwały antysmogowe”:

Uchwałę nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę nr XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę nr XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Powyższe uchwały zostały następnie znowelizowane w dniu 29 listopada 2021 roku, a ich treść dostępna jest odpowiednio pod nr XXXVI/700/21, XXXVI/701/21, XXXVI/702/21 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://bip.umww.pl/

Uchwały obowiązujące od 1 maja 2018 r. zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Uchwała antysmogowa – województwo wielkopolskie

Zmiana uchwały antysmogowej – województwo wielkopolskie

min_20220523090309_plakatosczasu 

min_20220523090346_plakatpaliwa 

O programie

 

 

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Budżet programu wynosi 103 mld zł:
- w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
- w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

 • docieplenie przegród budynku,

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

 

Warunki dofinansowania

 

Warunki otrzymania dotacji:


Beneficjenci (poziom podstawowy)

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielembudynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystąo dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających           informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczeniaPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym,obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Terminy i sposób składania wniosków

- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.Beneficjenci (poziom podwyższony)

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Mieszkańcy Gminy Wieleń w celu ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania muszą pobrać zaświadczenie o wysokości dochodów.
Można je pobrać w MGOPS w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Terminy i sposób składania wniosków

- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

 

Intensywność dofinansowania:

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

tabela

Wymagane dokumenty

 

Kwestionariusz danych potrzebnych do wypełnienia wniosku.

Istnieje możliwość dostarczenia kwestionariusza do punktu. Następnie nasz pracownik wypełni wniosek i poinformuje telefonicznie o terminie odbioru wniosku.


UWAGA! Kwestionariusz nie jest wnioskiem o dofinansowanie!

KWESTIONARIUSZ DANYCH DO WNIOSKU (pdf)

 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)

 • Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)

 • Numer rachunku bankowego

 • Pełny numer księgi wieczystej (PO2T/_______/_)

 • Numer ewidencyjny działki

 • Powierzchnia całkowita budynku (m2)

 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności

 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy

 • Wysokość osiągniętego dochodu:
  - Zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
  - Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).

 • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje MGOPS w Wieleniu (ul. Międzylewska 4). Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.

 • Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stopodach, podłoga na gruncie (m2) jeżeli dotyczy

 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)- jeżeli dotyczy

 • Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy (Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.)

 

Wykaz załączników downiosku o płatność:

 • Złomowanie starego pieca

 • Etykieta energetyczna

 • Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe

 • Karta produktu (dotyczy źródeł ciepła, ocieplenia, stolarki drzwiowej i okiennej)

 • Protokół odbioru z wykonawcą (POBIERZ)

 • Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)

 • Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)

 • Faktury z potwierdzeniami zapłaty

 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci dystrybucji (w przypadku instalacji fotowoltaicznej)

 

Wszystkie dokumenty załączamy w kserokopiach opatrzonych opisem "Za zgodność z oryginałem" i podpisanych.

 

Linki do strony WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/
http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

logozmiany

Filmiki instruktażowe:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/filmy-instruktazowe-1-zasady-dzialania-2-zakladanie-kont-w-portalu-beneficjenta-3-wypelnianie-wniosku/

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze11/

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.