Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Dla Inwestora

Oferta inwestycyjna Gminy Wieleń

Wieleń, ul. Potrzebowicka, dz. nr ewid. 1247/21 


Wieleń, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 437, 438, 439, 440 

Wieleń, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 91/82, 91/83, 91/85, 91/87

 

INFORMACJE O TERENACH INWESTYCYJNYCH
  

Lokalizacja: Wieleń, ul. Spółdzielcza 
Powierzchnia łączna: 10,2882 ha 
Numery działek wraz z powierzchniami:
UH 2 – tereny usług handlu
- działka o nr ewid. 91/82- pow.0,4210 ha

- działka o nr ewid. 91/83- pow. 0,5134 ha
- działka o nr ewid. 91/85- pow. 0,5185 ha
- działka o nr ewid. 91/87- pow. 0,5479 ha

U2 – tereny zabudowy usługowej
- działka o nr ewid. 437- pow.0,5597 ha

- działka o nr ewid. 438- pow.0,6101 ha
- działka o nr ewid. 439- pow.0,6092 ha
- działka o nr ewid. 440- pow.0,6918 ha

Um1 – kompleks 6 działek stanowiących tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej

- działka o nr ewid 91/59- pow. 0,1555 ha
- działka o nr ewid 91/61- pow. 0,1524 ha
- działka o nr ewid 91/73- pow. 0,1517 ha
- działka o nr ewid 91/75- pow. 0,1157 ha
- działka o nr ewid 447- pow. 0,1764 ha
- działka o nr ewid 448- pow. 0,1482 ha
Um2 – kompleks 6 działek stanowiących tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
- działka o nr ewid 91/54- pow. 0,1581 ha

- działka o nr ewid 91/56- pow. 0,1543 ha
- działka o nr ewid 91/68- pow. 0,1676 ha
- działka o nr ewid 91/70- pow. 0,1522 ha
- działka o nr ewid 444- pow. 0,1753 ha
- działka o nr ewid 445- pow. 0,1553 ha
Um3 – kompleks 2 działek stanowiących tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
- działka o nr ewid 91/51- pow. 0,2875 ha
- działka o nr ewid 442- pow. 0,3087 ha
Działki zlokalizowane są w jednym kompleksie.
Miasto Wieleń posiada 100% pokrycia obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, przez co nie ma potrzeby ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy.
Do uzyskania pozwolenia na budowę wystarczy wypis i wyrys z planu.
Preferowane przez gminę kierunki zagospodarowania terenu (np. usługi, magazyny, przemysł (jaki  sektor), przemysł ciężki, energetyka odnawialna, handel wielkopowierzchniowy):

Plan zagospodarowania nie określa dopuszczalnego procentu zabudowy działki. Plan zagospodarowania nie określa dopuszczalnej wysokości budynków.
Lokalizacja budynków o wys.I kondygnacji. Na działce wyznaczono pas zieleni izolacyjnej. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Teren zlokalizowany przy drodze powiatowej Wieleń- Przesieki 1322P (nawierzchnia asfaltowa) oraz drodze gminnej - nawierzchnia gruntowa. 
Odległość trerenu od stacji kolejowej Wieleń Płn. 0,5 km.
Uzbrojenie  terenu:  Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów 
Właściciel: Gmina Wieleń 
Obecne użytkowanie: Nieużytki 
Szczegółowe informacje na temat terenu: 
Izabela Forecka- Fręśko, Insp. ds. planowania przestrzennego, tel. 67 2531524, fax 67 2561021, pp@wielen.pl 

Bożena Stankiewicz, Insp. ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, tel. 67 2531530, fax 67 2561021
Ref. Techniczno- Inwestycyjny UM Wieleń
Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń