Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Z pracy Burmistrza

PRZYSTANEK EDUKACJA

O Wieleniu w czasopiśmie "Architektura" --> kliknij Tutaj
 
okładka-1024x1349
 
Filmik z otwarcia Przystanku Edukacja -->  kliknij tutaj
Zdjęcia z otwarcia Przystanku Edukacja -->  kliknij tutaj
 
Rewitalizacja to nie tylko inwestycje Gminy.
Rok 2022 kończy inwestycje gminne związane z rewitalizacją miasta.
Jednak celem rewitalizacji nie jest tylko ich zakończenie przez Gminę, ale aktywizacja społeczno-gospodarcza, w tym przede wszystkim podmiotów prywatnych w zakresie inwestowania wokół danego miejsca. Dobrym przykładem jest Przystanek Edukacja, który stworzył nowe warunki do rozwoju centrum Wielenia. Powstające wokół inicjatywy prywatne potwierdzają dobre efekty rewitalizacji miasta. Miejsca tworzą ludzie, a nie tylko Gmina. Rewitalizacja, zgodnie z definicją to skoordynowane działania prowadzone wspólnie przez samorząd gminy, społeczność lokalną, w tym biznes. A wszystko to w celu pobudzenia aktywności społecznej, gospodarczej i w celu poprawy środowiska zamieszkania oraz zachowania lokalnego dziedzictwa. Historię tego miejsca podkreślają między innymi arkady będące konsekwencją architektury sąsiedniego budynku.
Razem podnosimy poziom życia mieszkańców.
Dziękujemy podmiotom gospodarczym za zrozumienie, a wszystkich zapraszamy do dalszej współpracy.
Zdjęcia przed inwestycją opublikowano w Architektura & Biznes 11.08.2020 r.

 

Mediateka i Przystanek Edukacja w Wieleniu w trakcie robót budowlanych, 23.03.2021r.

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - PRZYSTANEK EDUKACJA”

podpisanie umowy - Przystanek Edukacja

 

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - PRZYSTANEK EDUKACJA” <<< FOTO >>>

W dniu 11 lutego 2021r., w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji pn. „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy- PRZYSTANEK EDUKACJA”, wybranym w ramach przetargu nieograniczonego- firmą „STEF- BUD” Przemysław Stefaniak, z siedzibą w Wieleniu.

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy ulicami: Kościuszki, Wybickiego, Sienkiewicza na miejsce integracji mieszkańców z wykorzystaniem elementów małej architektury. W miejscu obecnego przystanku autobusowego od strony ulicy Kościuszki powstaną żelbetowe arkady w formie nawiązującej do sąsiadującej z rewitalizowanym obszarem kamienicy usytuowanej na narożniku ulic: Wybickiego i Kościuszki. Bezpośrednio przy arkadach wybudowany zostanie obiekt kawiarenki w formie budynku w konstrukcji szkieletu stalowego z dużą ilością przeszkleń. Kawiarenka prowadzona będzie przez podmiot ekonomii społecznej. W tym obiekcie swoje miejsce znajdzie także punkt informacyjny „Przedsiębiorczy Wieleń”. Dach obiektu wykonany zostanie jako tzw. „dach zielony”. Obiekt stanowić będzie także element odgrodzenia akustycznego pomiędzy ulicą Kościuszki, a placem wielofunkcyjnym zlokalizowanym za kawiarenką. Tu, w obrębie zagospodarowanej przestrzeni zlokalizowane zostaną także trybuny widowiskowe, żelbetowa ściana pełniąca funkcję tablicy ogłoszeń oraz mogąca pełnić rolę ekranu projekcyjnego letniego kina. Wprowadzone zostaną nawierzchnie utwardzone ale nie zabraknie także miejsca do nasadzenia drzewa - platan. Zamontowane zostaną elementy skateparkowe, a także postument z rzeźbą „Noteckie Skrzydła”- stanowiącą część symboliki Miasta i Gminy Wieleń. 

Inwestycja realizowane będzie na bazie opracowanego wcześniej projektu budowlanego. Umowny koszt realizacji Przystanku Edukacja to 2.430.000 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec kwietnia 2022 roku. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych; Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

 

Przystanek AB prasa sierpień 2020

 

<<< WIĘCEJ >>>